-Úvod
 
Táto stránka je stránkou Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky povereného referenčného laboratória pre odbor meraní „Ovzdušie – imisie a emisie“ (§ 20 ods. 13 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, príkaz ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 25. marca 1997 č. 1/1997-4.2, ktorým sa ustanovuje činnosť referenčných laboratórií v pôsobnosti Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky).
Primárne obsahuje:
- zákonné informácie o štandardných metóda a metodikách jednotlivých oprávnených technických činností (ENPIS - Oprávnené metódy) a informácie o riešení ich rozvoja podľa aktuálneho stavu techniky (ENPIS - Rozvoj metód)
- doplňujúce informácie, ktoré sú zamerané na zabezpečovanie kvality oprávnených meraní imisií na účel hodnotenia kvality ovzdušia a oprávnených meraní emisií na úradné účely konania pred orgánmi ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi v integrovanom povoľovaní, ktoré pre SHMÚ a referenčné laboratórium vyplývajú zo zákona o ovzduší a predpisov vydaných na jeho vykonanie (OKO-loa-info).
Ďalej obsahuje platformu pre profesijné diskusné fórum („diskusia“) pre pracovníkov rezortu ŽP a ostatnú odbornú verejnosť, ktoré je otvoreným priestorom na odborné otázky, názory a vzájomnú výmenu skúseností o uplatňovaní vydaných právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia, o stave a rozvoji ochrany ovzdušia, oprávnených metodík meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody automatizovaných meracích systémov vrátane návrhov na novelizáciu právnych predpisov, technických noriem, usmernení, výkladov a podobne.
© 2010 D+M Súlovec & JTS spol. s r.o.
Všetky informácie, texty a elektronické obrázky, ktoré obsahuje táto serverová aplikácia sú duševným vlastníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu.
Nesmú byť reprodukované alebo použité iným spôsobom, ako pre vlastnú potrebu, bez súhlasu SHMÚ. Za obsah a technický stav sprostredkovaných informácií z iných zdrojov, získaných na základe poverenia SHMÚ činnosťou spracovateľa normatívnej spolupráce, nezodpovedáme.