-Úvod
 
Táto stránka je stránkou Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky povereného referenčného laboratória pre odbor meraní „Ovzdušie – imisie a emisie“ (§ 20 ods. 13 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, príkaz ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 25. marca 1997 č. 1/1997-4.2, ktorým sa ustanovuje činnosť referenčných laboratórií v pôsobnosti Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky).
Primárne obsahuje:
- zákonné informácie o štandardných metóda a metodikách jednotlivých oprávnených technických činností (ENPIS - Oprávnené metódy) a informácie o riešení ich rozvoja podľa aktuálneho stavu techniky (ENPIS - Rozvoj metód)
- doplňujúce informácie, ktoré sú zamerané na zabezpečovanie kvality oprávnených meraní imisií na účel hodnotenia kvality ovzdušia a oprávnených meraní emisií na úradné účely konania pred orgánmi ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi v integrovanom povoľovaní, ktoré pre SHMÚ a referenčné laboratórium vyplývajú zo zákona o ovzduší a predpisov vydaných na jeho vykonanie (OKO-loa-info).
Ďalej obsahuje platformu pre profesijné diskusné fórum („diskusia“) pre pracovníkov rezortu ŽP a ostatnú odbornú verejnosť, ktoré je otvoreným priestorom na odborné otázky, názory a vzájomnú výmenu skúseností o uplatňovaní vydaných právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia, o stave a rozvoji ochrany ovzdušia, oprávnených metodík meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody automatizovaných meracích systémov vrátane návrhov na novelizáciu právnych predpisov, technických noriem, usmernení, výkladov a podobne.
 
INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA – ENPIS
 
podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)
 
Slovenský  hydrometeorologický  ústav,     Jeséniova 17, 833 15 Bratislava (SHMÚ)   spracúva Vaše osobné   údaje,    najmä meno   a
priezvisko,   pracovisko,  telefón,  e-mail,  na účely plnenia povinností, ktoré SHMÚ, vyplývajú zo zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
v znení neskorších predpisov.
Neposkytnutie Vašich osobných údajov bude mať za následok, nemožnosť využívania portálu ENPIS.
 
Osobné údaje sú uchovávané  po dobu  plnenia  úloh vyplývajúcich  SHMÚ  zo zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov. Prenos do tretích krajín sa nevykonáva.
 
Dotknutá  osoba  má právo  na prístup k osobným  údajom,  ktoré  sa jej týkajú;  právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré
sa jej týkajú;  právo výmaz osobných údajov,  ktoré sa jej týkajú; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; právo  namietať
proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka;  právo na prenosnosť osobných údajov;  právo kedykoľvek odvolať svoj udelený
súhlas na spracúvanie osobných údajov a  právo  podať sťažnosť na    Úrad na ochranu osobných údajov SR.  Dotknutá osoba si môže
uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky cez kontaktné údaje uvedené tu: http://www.shmu.sk/sk/?page=5
 
Viac o ochrane osobných údajov v SHMÚ sa dozviete na webovej stránke SHMÚ: http://www.shmu.sk/
© 2010 D+M Súlovec & JTS spol. s r.o.
Všetky informácie, texty a elektronické obrázky, ktoré obsahuje táto serverová aplikácia sú duševným vlastníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu.
Nesmú byť reprodukované alebo použité iným spôsobom, ako pre vlastnú potrebu, bez súhlasu SHMÚ. Za obsah a technický stav sprostredkovaných informácií z iných zdrojov, získaných na základe poverenia SHMÚ činnosťou spracovateľa normatívnej spolupráce, nezodpovedáme.